Header Ads Widget

News

10/recent/ticker-posts

ആഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ പതിനാലുവരെ അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ലക്ഷം ഭവന രഹിതർക്ക് വീട്.

Advertising:
ആഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ പതിനാലുവരെ അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ലക്ഷം ഭവന രഹിതർക്ക് വീട്


ജനുവരി 26-ന് രണ്ടുലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുംപ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജനയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പദ്ധതി2018-ഒക്ടോബറിലാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സംസ്ഥാന ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയ്ക്കു കീഴിൽ ഇതുവരെ 1.58 ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായി. ജനുവരിയോടെ രണ്ടു ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയായേക്കും എന്നാണ് സൂചന. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനം ജനുവരി 26-ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തും. എന്താണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി? ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നറിയാം.

അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ ഭവനരഹിതര്‍ക്കും വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ലൈഫ് (LIFE – Livelihood, Inclusion, Financial Empowerment) പദ്ധതി. ഭൂമിയില്ലാത്ത ഭവന രഹിതര്‍ക്കും പുറമ്പോക്കിൽ താൽക്കാലിക ഭൂമിയുള്ളവര്‍ക്കും ഒക്കെയാണ് വീടു വെച്ചു നൽകുന്നത്. സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവർക്ക് ഭവന നിർമാണത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിക്കും. ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. 2018-ലാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

2011-ൽ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സര്‍വ്വേ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരിക്കും
സര്‍വ്വേയിലെ ഭവനരഹിതരെ കണ്ടെത്തുക. ഈ സര്‍വ്വേയിൽ ഭവനരഹിതര്‍ എന്നു കണ്ടെത്തിയവരുടെ കാര്യത്തിൽ നേരിട്ടു സര്‍വ്വേ നടത്തിയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളെ നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്.
Advertising:
പദ്ധതിയ്ക്ക് അ‍ര്‍ഹതയുള്ളവ‍ര്‍ ആരൊക്കെ?

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍, ഭവന നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍/വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനം ഉള്ളവര്‍, പുറമ്പോക്കിലോ, തീരദേശ മേഖലയിലോ, തോട്ടം മേഖലയിലോ താത്കാലിക ഭവനം ഉള്ളവര്‍.
ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍ എന്നിവര്‍ക്കായിരിക്കും പദ്ധതി പ്രകാരം സഹായം നൽകുക.

കേവലം ഭവന നിര്‍മ്മാണം എന്നതിലുപരി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ സ്വന്തമായി ഉപജീവനം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും'ലൈഫ് മിഷന്‍' പദ്ധതിയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്.

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി ഹഡ്കോയില്‍ നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്യാരണ്ടിയില്‍ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാലായിരം കോടി രൂപയാണ് ഹഡ്കോയില്‍ നിന്നും വായ്പ ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇതുൾപ്പെടെ വിനിയോഗിച്ചാണ് ഭവന നിർമാണം.


ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി -
ആഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ പതിനാലുവരെ അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം

ലൈഫ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ മാർഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 

ഇതു പ്രകാരം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയ ഭവനരഹിതർക്കും ഭൂരഹിതർക്കും ആഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ പതിനാലുവരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.

 പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്ന ഹെൽപ് ഡെസ്ക്കുകൾ വഴിയോ സ്വന്തമായോ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  

ഒരു റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റകുടുംബമായിട്ടായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക. ഇതുപ്രകാരം 2020 ജൂലൈ ഒന്നിനു മുൻപ് റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളതും കാർഡിൽ പേരുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഭവനം ഇല്ലാത്തവരുമായ  ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ, ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ എന്നിവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക. 

ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ വാർഷിക വരുമാനം മൂന്നു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരിക്കണം. മറ്റു നിബന്ധനകളും മാർഗ്ഗരേഖയിൽ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിബന്ധനകളിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളെ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒൻപത് ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ   മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

Advertising:
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലും നഗരസഭകളിലും ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുതലത്തിലുള്ള പരാതികൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും നഗരസഭകളിലെ പരാതികൾ അതാത് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിമാർക്കുമാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പട്ടിക സംബന്ധിച്ച രണ്ടാം അപ്പീലുകൾ അതത് ജില്ലാ കളക്ടർമാരായിരിക്കും പരിശോധിക്കുക. സെപ്തംബർ ഇരുപത്തിയാറിനകം തദ്ദേശസ്ഥാപനതല അംഗീകാരവും ഗ്രാമസഭാ അംഗീകാരവും വാങ്ങി പട്ടിക അന്തിമമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലായി രണ്ടുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽപ്പരം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. 

മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് ഭവനമൊരുങ്ങുന്നത്.ഇതു കൂടാതെയാണ് വിട്ടുപോയ അർഹരായവരെ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്👇

ബെസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ 
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ റോഡ്‌ 
പോത്തുകല്ല് 
Ph- 9747 96 33 45
       8594 08 95 65

വാട്സ്ആപ്പ് : https://wa.me/919747962345?text=life